Kazakhstan

00 jobs

 

Tourism

Tourism is important to Kazakhstan before Covid there were 9 million tourist in the country.

Top Tourist Sites:

Astana

Almaty

Aktau

Taraz

Lake Balkhash

Baiknur

Semey